Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Tro och värdegrund för Smyrnaförsamlingen i Göteborg

Inledning

Smyrnaförsamlingen i Göteborg är en kristen församling som tillhör Pingströrelsen i Sverige. Vårt uppdrag är att vara medvandrare och vägvisare till ett liv med Jesus. Församlingen är en del av den världsvida kristenheten och verkar för att möta människor i olika sammanhang, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Här följer en kortfattad sammanställning av vad vi lär och undervisar i vår församling. Den är både ett uttryck för vilka vi är och vilka vi strävar efter att vara.

Gud

Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, Sonen, Jesus som är frälsaren och den helige Anden som är hjälparen.

Bibelord: 

1 Mos 1:1: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Joh 3:16: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 

Joh 14:26: Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Bibeln

Bibeln är Guds tilltal till människan. I Bibeln som helhet förmedlas Guds vilja och tankar. Jesus är Bibelns centrum och han är nyckeln till att vi i varje tid och kultur kan förstå och följa den. 

Bibelord: 

2 Tim 3:16-17: Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Luk 24:27: Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.

Joh 1:1-5: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 2Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. 4I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. 5Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Tro på Jesus

Relationen till Gud öppnas genomtron på Jesus som Guds son och vår frälsare. Jesus är vägen till försoning mellan Gud och människan. Tro är att vilja ta emot Jesus och att lita på hans nåd. Vår tro beskrivs i den apostoliska trosbekännelsen och Europeiska Pingstgemenskapens trosförklaring*.

Bibelord: 

Joh 3:16: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 

2 Kor 5:19: Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.

Ef 2:8: Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.

* Pentecostal European Fellowships statement of faith 

Dop

Livet tillsammans med Jesus bekräftas i dopet. Dopet är en medveten handling som innebär att man ingår ett förbund med Gud. Det är ett synligt tecken på det Gud gör i det osynliga. Vi praktiserar dop genom nedsänkning i vatten.

Bibelord: 

Matt 28:19-20: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Rom 6:3-5: Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? 4Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.

Mark 16:16a: Den som tror och blir döpt skall räddas

Lärjungaskap

Ett liv tillsammans med Jesus kallas i Bibeln för lärjungaskap. Det innebär att relationen till Jesus fördjupas. Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus. 

Bibelord:  

Mark 1:17: Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”

Joh 15:4: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.

Fil 3:10-12: Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans — 11kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. 12Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. 

Andedop/andeuppfyllelse 

När man blir kristen får man den helige Anden i sitt liv. Den helige Anden kan också upplevas på ett särskilt sätt, andedop/andeuppfyllelse. Det är ett löfte som gäller alla. Den helige Anden hjälper och utrustar den troende med gåvor som är till nytta för andra människor.

Bibelord: 

Apg 2:38-39: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga Anden som gåva. 39Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.”

1 Kor 12:4-11: Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. 5Tjänsterna är olika, men Herren densamme. 6Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. 7Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. 8Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. 9En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, 10en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. 11Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Apg 1:8: Men ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Gal 5:22-23: Men Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

Församlingen

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Tillsammans har vi uppdraget att förmedla Guds kärlek i ord och handling till vår omvärld. I församlingen möts vi kring bibelundervisning, bön, nattvard och gemenskap. Där får vi växa och utmanas, och det finns möjlighet att få hjälp, stöd, upprättelse och helande. 

Bibelord: 

1 Petr 2:9: Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Joh 17:21: Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.

1 Kor 12:27: Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.

Människosyn

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde. Ingen människa är syndfri utan alla är beroende av Guds nåd och förlåtelse.

Bibelord: 

1 Mos 1:26-27: Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 

Rom 3:23-24: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 24och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

Matt 7:12: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Förvaltarskap

Gud har gett oss livet som en gåva att förvalta. Vi har ansvar för att förvalta skapelsen men också våra personliga tillgångar såsom vår tid, våra förmågor och vår ekonomi.

Bibelord: 

1 Mos 2:15: Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.

5 Mos 10:14: Himlen, himlarnas himmel, tillhör ju Herren, din Gud, liksom jorden och allt vad den rymmer.

Matt 25:14-29: Liknelsen om talenterna

14Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. 15Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. 16Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. 17Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. 18Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. 19Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. 20Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ 21Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ 22Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ 23Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ 24Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. 25Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ 26Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. 27Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. 28Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. 29Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 

Relationer och äktenskap

Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor. 

Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet, som Gud har tänkt skall vara en relation i livslång trohet. Församlingens pastorer viger man och kvinna till äktenskap.

Bibelord:

1 Mos 2:24: Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

Matt 5:44: Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er

Matt 19:4-6: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” 5Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. 6Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” 

Matt 22:37-39: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.38Detta är det största och första budet. 39Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.

Hopp

Livet tillsammans med Jesus tar inte slut när vi dör utan fortsätter i en evig himmelsk tillvaro. Vid tidens slut skall Jesus komma tillbaka för att slutgiltigt besegra ondskan och återupprätta hela skapelsen. 

Bibelord:

Joh 11:25-26: Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, 26och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Joh 14:1-3: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 2I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? 3Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Apg 1:11: Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Upp 21:3-5: Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, 4och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” 5Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”

Den apostoliska trosbekännelsen (ca år 200)

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Amen