SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

SWISHNUMMER TILL FRIHAMNSGÅVAN: 123 564 0073
PLUSGIRO TILL FRIHAMNSGÅVAN: 4 44 90-1
 

Vill du ge en större summa eller fråga något kan du skicka e-post till: frihamnen@smyrna.se

Följ bygget live här!
Ritningar för Frihamnskyrkan

Frihamnen är spännande, här kan du se ett videoklipp.

Maj 2022
Nu är stommen nästan helt rest och kyrkan reser sig över de befintliga byggnaderna i Frihamnen och är synlig från stora delar av staden kring älven. 

December 2021
Frihamnskyrkan lägesrapport December 21

September 2021
Efter lyckad spontning till 13-15 meters djup och pålning till ca 64 meters djup följer schaktning och borttransport av jord/ler-massor. Gjutning pågår parallellt. Grundarbetena pågår till vecka 45.

9 maj tog vi första spadtaget och 10 maj tog grävskoporna vid. Nu gräver vi oss ned för att sedan kunna se Frihamnskyrkan börja ta form och resa sig ur ”gropen”.

7 maj. Här hittar du en pressrelease inför första spadtaget på söndag 9 maj

16 mars. Den 16 mars 2021 beviljade byggnadsnämnden vårt bygglov!
Inom några veckor vinner det laga kraft och nu kan vi gå vidare och:
- aktivera avtalet för tomtköpet i Frihamnen
- aktivera avtalet om försäljningen av Smyrnas fastigheter i Haga
- handla upp byggnationen och förbereda första ”grävskope-taget”
 
5 december. Den 19 november lämnade den 98-åriga Smyrnaförsamlingen in bygglovsansökan för ett nytt hem! Nu väntar vi på handläggningen och förbereder oss samtidigt för upphandling av själva byggnationen, som görs direkt när bygglovet vunnit laga kraft.

19 nov. Bygglovsansäkan lämnades in.

28 augusti. Efter vårens arbete med funktion, hållbarhet och ekonomi pågår nu projektering och framtagning av alla de handlingar som behövs för att söka bygglov. Projekteringen innebär bl a att ritningar blir mer detaljerade och i detta deltar både Smyrnas egna resurser och vår samverkans-entreprenör BRA. Arbetet hålls ihop av Peter Lindberg på Akuro som är vår projektledare. Samtidigt inventerar vi vilka ytterligare resurser och kontakter som finns i församlingen inför bygget. Har du tips så mejla kontakt@smyrna.se

3 juli. Smyrna går in i ett samverkansavtal med byggentreprenören BRA (Billström Riemer Andersson Bygg AB) om att bygga Frihamnskyrkan.

17 juni. Styrgruppen beslutar att "Framtiden" så snart är här att arbetsnamnet Framtidens kyrka ersätts av det nya arbetsnamnet Frihamnskyrkan.

15 maj 2020: Smyrnaförsamlingen i Göteborg har köpt mark i Frihamnen.
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/frihamnen/nyheter/alvstranden-utveckling-saljer-mark-i-till-smyrna/

12 maj 2020: Styrgruppen presenterar vårens arbete med anpassning av det vinnande förslaget. Funktion, hållbarhet och ekonomi har genomlysts och styrelsen bedömer att det nu finns ett genomförbart projekt. Konsekvenser av Corona-pandemin vägs in. Styrelsen beslutar att styrgruppen kan gå vidare till nästa fas med
bl a upphandling av entreprenörer och bygglovsansökan.

Januari 2020: En ny intern organisation för Framtidens kyrka formas. Den består av en Styrgrupp som arbetar tillsammans med en Samordningsgrupp och en grupp för Affärsutveckling. Till dessa arbetsgrupper knyts temporära Resursgrupper bestående av Smyrna-människor allteftersom behov uppstår.

December 2019: Arkitektbyrån Elding Oscarsons förslag till ny kyrka bedöms ha bäst potential.

November 2019: Husvärden AB blir ny ägare av Smyrnakyrkans två fastigheter.Tillträde sker när församlingen har fått bygglov för ny kyrka i Frihamnen.

November 2019: Företaget Akuro, med sin VD Peter Lindberg, får uppdraget att projektleda byggnationen av den nya kyrkan i Frihamnen.

 

Den 12 december 2019 skickade vi en press-release till GP och Dagen (klicka här) med bild av det arkitektförslag vi väljer att gå vidare med. Interiören kommer vi att visa efter det att lokalgrupp och arkitekter har bearbetat insidan och anpassat förslaget ännu bättre till vårt lokalprogram. På bilderna ser ni ett kors. Det är i själva verket ett "fönster" från vårt bönerum och arkitekterna tänker sig att ljuset därifrån sprids ut i staden genom korset. Det är bara ett exempel på hur arkitekturen bär på en berättelse i vår nya kyrka. Vi återkommer med mycket mer information i januari.
Peter Kammensjö, ordförande i Smyrnaförsamlingen

Joakim Sätterman, arkitekt och medlem i Smyrnaförsamlingen och också med i juryn säger såhär om kyrkan
”Kyrksalen lyfts upp en våning och med sin unika utformning blir den ett böljande landskap. Upplägget ger förutsättningar för "vardagskyrkan" att få hela entrévåningen, samtidigt som det skapas ett kyrkorum som får ta hela byggnadens bredd och blir till en lykta över Frihamnen.”

Söndag 9 juni 2019 var det omröstning om Framtidens kyrka i församlingen.
Omröstningen gällde försäljning av två fastigheter, köp av tomt samt att bygga en kyrka på tomten ifråga.
Det var 883 personer som röstade, av dessa röstade 704 st på JA och 179 st på NEJ.
Det blev en majoritet för JA med 79,7%.

Vad innebär livet efter Pingst (9 juni) i Smyrna:
• Att vår verksamhet fortsätter med full kraft i våra nuvarande lokaler i centrum och i alla våra enheter runt om i stan. Vad gäller centrumfastigheten så kommer kontraktet vid försäljningen att innefatta rätten för församlingen att hyra lokalerna fram till dess att den nya kyrkan står klar.
• Att arbetet med kyrkans gestaltning kommer att ta ny fart i samverkan med stadens arkitektråd och vara klart under senhösten
• Att förhandlingarna om försäljning av nuvarande kyrka, och köp av tomt i frihamnen kommer slutföras snarast.
• Att arbetet med bygglovsansökan kommer att pågå parallellt för inlämning runt årsskiftet.
• Att efter bygglov, projektering och byggperiod vi någon gång under 2022, när församlingen och frihamnen (!) fyller 100 år, under jubel får inviga Framtidens kyrka
• Att en insamling till Framtidens kyrka nu på allvar drar igång
 

FILMER
Här kan du se en film om hur Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Här kan du se en film från Älvrummets event “Nyfiken på vad som händer i Frihamnen?”

 

BAKGRUNDSINFORMATION FRIHAMNSKYRKAN

Vad är Smyrnaförsamlingen?
Smyrnaförsamlingen bildades år 1922 då 123 av dåvarande Betelförsamlingens medlemmar samlades för att starta en ny församling som fick namnet Smyrna. Smyrnaförsamlingen är en fristående församling inom Pingströrelsen och har idag ca 3 300 medlemmar i Göteborgsregionen och är i och med det den näst största pingstförsamlingen i Sverige.

Församlingen har många olika verksamheter som t ex körsång, barn- och familjeläger, söndagsskola, konfirmation, konferenser, musikaler med dans och drama, konserter, café, närradio, sopplunch, missionsverksamhet i andra länder samt matförrådet ”Manna” där det varje dag delas ut matkassar till behövande i Göteborg. Mellan 1000 och 1500 personer möts i olika typer av samlingar under veckan och på söndagar samlas i centrumkyrkan vid Hagaplan sammanlagt ca 1000 personer till gudstjänst vid tre olika tillfällen. Dessutom hålls gudstjänster på fyra andra platser i storgöteborg.

Sedan 2011 har församlingen varit i en stark tillväxt- och förändringsperiod. Bl. a har många nyanlända anslutit sig till församlingen och gett den en allt tydligare mångkulturell profil. Under samma period har församlingens sociala arbete också förändrats och vuxit kraftigt. Tillväxten har i första hand synts på vardags- och söndagskvällar med samlingar för olika ålders-, språk- och kulturgrupper, men även dagtid vardagar med ett ständigt flöde av hjälpsökande till församlingens kyrktorg Nuvarande kyrka byggdes på 40-talet och lokalerna är inte flexibla och dåligt anpassade för funktionshindrade. 

Vad vill Smyrnaförsamlingen?

Församlingens vision är att vara en kristen oas för Göteborg och världen och uppdraget vi tagit på oss är att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och samhälle.

Vi använder ofta ena handens fingrar för att påminna oss själva om vad vi gör.

Pekfingret använder vi för att likt Gustaf II Adolf peka på staden Göteborg – vi engagerar oss för vår stad.
 
Med långfingret vill vi visa att vi når långt, förbi kulturella och etniska gränser. Vi vill vara en internationell församling.
 
Ringfingret påminner oss om kärlek till medmänniskor, omsorg om varandra och andra.
 
Lillfingret använder vi för att kroka i med andra. Vi vill göra skillnad tillsammans med kyrkor och andra goda krafter i vår stad.
 
Tummen, det kraftigaste fingret som verkligen skapar möjlighet att ta tag i saker med ett ordentligt grepp påminner oss om bön och gemenskap med Jesus.


Frihamnskyrkan

Som framgår av vår visionsformulering vill vi som kyrka vara en oas som är till för Göteborg och som vill vara med och förändra Världen.I linje med detta och i takt med församlingens utveckling och växande lokalproblem har våra blickar vänts mot Frihamnen. En plats som bara med sitt vackra namn och med sitt symboliska läge mitt i älven som delar vår stad, lockar oss. 

Här är de djupare motiven till att vi önskar bygga nytt i Frihamnen:

I allt detta är vår tro på Jesus, Guds kärlek personifierad, vår djupaste drivkraft.

När Älvstranden Utveckling AB (ÄUAB) i början av 2016 gav församlingen en markanvisning för ny kyrka i Frihamnsområdet uppdrog församlingens styrelse därför åt en arbetsgrupp att uppdatera tidigare utredningsmaterial och göra en ny översiktlig bedömning av hur de framtida lokalbehoven bäst skulle tillgodoses. Detta arbete rapporterades till församlingen i början av maj 2016 och 2016-05-07 tog församlingen ett inriktningsbeslut att bygga en ny kyrka.

SAMMANFATTNING AV DET PRELIMINÄRA LOKALPROGRAMMET

Den nya kyrka vi planerar för innehåller en mängd möjligheter och förbättringar.
Här nedan är ett urval av några av dem:

·En kyrksal med flexibilitet. Den kommer att kunna expandera och öka Smyrnas maxkapacitet, dessutom kommer den att ha en flexibel, stor och funktionell estrad. Och givetvis inga pelare och skymda platser.

·Kompletterande kyrksal. Det kommer att finnas utrymmen/salar som gör det möjligt att ha flera gudstjänster eller andra samlingar samtidigt. Detta kommer att ge församlingen en större flexibilitet och möjlighet att växa.

·I den nya kyrkan kommer det att finnas lokaler speciellt inredda och anpassade för barn och ungdomar. Dessutom kommer det att finnas gott om grupprum, klassrum och samtalsrum för alla olika grupper. Det kommer att finnas övningsrum för musik.

·Smyrnas sociala arbete har växt och i nya lokaler får vi mer plats och möjligheter att kunna göra ännu mer för de mest utsatta. Det kommer att innebära lättare hantering, bättre hygien och bli både lättarbetat och värdigt.

·Ett restaurangkök och ett församlingskök. I den nya kyrkan kommer vi att kunna ha både ett professionellt kök och ett mer tillgängligt kök för interna behov. 

·Ett öppet, flexibelt och välkomnande kyrktorg. 

·Hela Smyrna kommer att vara tillgängligt för den som har någon form av rörelsehinder. Allt från kyrksal, läktare, estrad/scen till barnlokaler.

PLACERING och tidplan

I de olika strukturplansförslag som diskuteras för området i Frihamnen ligger den tänkta kyrkofastigheten på samma plats. Därför har det öppnats en möjlighet för oss att söka bygglov tidigare än planerat. På bilden syns den tänkta kyrkan (KY) i centrum av några befintliga byggnader – som skall finnas kvar och delvis modifieras. Konsthallen i Göteborg kommer att flytta in som en av flera grannar i byggnad K. Ett hotell (H) planeras ligga någonstans runt torget som kyrkan gränsar till – dock ännu inte definitivt placerat. De röda ytorna är planerade parkeringsytor under den första tiden, då omgivningarna ännu inte bebyggts. Ett parkeringshus planeras i kyrkans närhet i ett senare skede. Antalet parkeringsplatser är osäkert. Jubileumsparken som planeras runt vattnet väster om kyrkan beräknas vara klar till 2021.


Preliminär tidplan

Juni-dec 2019
- Process med arkitekter om kyrkans gestaltning
- Villkorad försäljning av de två aktuella fastigheterna
- Villkorat köp av tomt med byggrätt i Frihamnen

2020
Ansökan om bygglov, upphandling av byggare och byggstart

2022
Inflytt
 
 

FRÅGOR OCH SVAR OM FRIHAMNSKYRKAN

Läs gärna en församlingsledares reflektion om det förestående beslutet

1. Är inte Frihamnen i ett utsatt läge när havsvattennivån väntas stiga?
Frihamnen är precis som övriga delar av hamn och hamninlopp utsatt för stigande havsvattennivåer. Man höjer därför översvämningsskydd för byggnad till minst 2,8 m över stadens nollplan. Idag är det ca 2,0 meter. Byggnader under denna höjd skall utföras med vattentät konstruktion.

Se gärna från minut 39:20 på länken ”Nyfiken på vad som händer i Frihamnen"

2. Hur blir det med parkering om vi skulle flytta till Frihamnen?
Precis som runt nuvarande kyrka så kommer parkeringsmöjligheterna att vara begränsade i Frihamnen. Här försvinner många platser genom bygget av Västlänken och den nya stationen i Haga. I Frihamnen kommer det att finnas parkeringshus i nära anslutning till kyrkan. I dagsläget är det svårt att säga hur många parkeringsplatser som kommer att vara tillgängliga för kyrkan.
Likaså vet vi inte idag hur tillgången till p-platser med laddstolpar för elbilar kommer att vara.

3. Kommer det att finnas hållplatser i närheten av nya kyrkan?
En stor hållplats för både spårvagn och buss kommer att finnas ca 250-300 m från kyrkan. Dessutom kommer en stombusshållplats placeras ca 50 m från kyrkan.

En stor hållplats för spårvagn kommer att finnas drygt 100 m från kyrkan. Dessutom planeras hållplatser för buss och stombuss nära kyrkan.
Se gärna från minut 12:40 och 41:30 på länken
”Nyfiken på vad som händer i Frihamnen”

4. Hur stor är den tänkta fastigheten i förhållande till Smyrna idag?
Vår nuvarande kyrkofastighet (ej fastigheten med lägenheter) mäter ungefär 33x46 m. Den nya fastigheten som den är ritad i dagsläget mäter 48x63 m. På bilden syns vår nuvarande kyrkofastighet PLUS lägenhetsdelen Parkgatan 3 i grönt lagt ovanpå den planerade kyrkofastigheten i rött. Eventuella lägenheter kommer i framtiden att byggas som extra våningar på höjden på den nya fastigheten.
Den nya kyrkan kan komma att omfatta 8000 kvm BTA (brutto-area = inkluderar ytterväggar etc). Källarplanet omfattar ytterligare 3000kvm. Dessa totalt 11000 kvm kan jämföras med dagens kyrka som har ca 5000 kvm. Lägenheterna Smyrna har idag svarar för ytterligare 1600 kvm.

5. Skall vi ha både St Matteus på Hisingen och en kyrka i Frihamnen?
St Matteus köptes och renoverades för att kunna utgöra en bas i arbetet med ungdomar i riskzonen. Vare sig styrelse eller församlingsledning har ännu utvärderat om det arbetet skulle tjäna eller förlora på att flyttas till en ny kyrka.

6. Hur blir det med äldreboende?
Möjligheten att bygga lägenheter i anslutning till kyrkan har stått högt på önskelistan under hela processen och vi hoppas få med en option på byggrätter för lägenheter. I så fall kommer vi att behöva förbereda konstruktionen för att bära lägenheter i framtiden. Under de första åren, innan andra fastigheter uppförs i omgivningen, kommer byggmöjligheterna att vara begränsade. När och om församlingen beslutar sig för att utnyttja optionen att bygga lägenheter behöver man först besluta om finansiering, typ av lägenheter, målgrupp etc.

7. Hur många sittplatser blir det i kyrkan?
Den stora kyrksalen kommer att kunna ta ca 1300 personer med fri sikt (utan pelare etc). Utöver detta kommer det att finnas en 250- och en 400-sal, för samtidig användning.

8. Hur tänker ni runt omsorgsarbetet i den nya kyrkan? Var skall matutdelning ske t ex?
Vi får återkomma.

9. Om vi blir bland de första som flyttar in i området, är det risk för att det blir mycket störningar av andra byggen runt oss då?
Viss störning kommer det säkert att bli men man jobbar med att lägga all byggtransport på ett sätt som skall minimera all tung trafik förbi det torg som vi kommer att ligga vid.

10. Jag skulle önska att vi kan bevara och använda den fina konsten som vi har i Smyrna, även i den nya kyrkan. Jag tänker då på träsniderierna runt läktaren och vävnaderna som finns i kyrksalen och på kyrktorget. Kanske kan man hitta nya användningsområden där dessa konstverk även i fortsättningen kan komma till sin rätt. Ett exempel på en kyrka som byggt nytt, och som tagit vara på detaljer från den gamla kyrkan, är Equmeniakyrkan i Östhammar. Säkert finns det fler sådana exempel.
Ditt förslag är framfört till lokalgruppen. De får tillsammans med arkitekt fundera på hur och var det i så fall skulle komma till sin rätt och om det kan passa in i övrig interiör. Tack!
 
11. Vad är BTA?
BTA står för ”bruttoarea” och betyder att ytterväggar och andra bärande delar av konstruktionen är inräknade i ytan. Ljus BTA är ovan mark. Mörk BTA är under mark.

12. När kommer det att byggas runt den nya kyrkan och hur höga blir de byggnaderna?
Närmast ”vår” tomt ligger några befintliga fastigheter. De kommer att byggas på några våningar. Någonstans runt torget som kyrkan kommer att gränsa mot kommer troligen ett hotell att byggas. Hotellet kommer enligt plan att vara färdigt ungefär samtidigt med en ny kyrka. Ena sidan av den nya kyrkan gränsar än så länge mot en öppen plan (osäkert om det kommer att förbli så). Övrig bebyggelse i Frihamnsområdet skall enligt en tidig planering byggas upp under de kommande 5 åren efter det att kyrkan är på plats.

Se gärna på länken ”Nyfiken på vad som händer i Frihamnen”  för att få en uppfattning om vidare byggnation runt kyrkan.

13. Behöver vi påla och hur påverkar en källare?
Ja, vi behöver påla i leran. En geologisk undersökning är genomförd, med 80 meter djupa borrhål, så vi vet hur pålningen behöver gå till för att kunna bygga stabilt med en källare.

14. Blir det någon takterass?
 
Takterass finns med i förslagen men behöver vägas av mot kostnaden.

15. Hur tänker vi kring hållbarhet och miljö-ansvar i nya kyrkan?
Ett utav huvudpunkterna i framtagandet av detaljplanen i Frihamnen är att bygga både hållbart och med miljön i främsta rummet. Titta gärna in på Älvstrandens hemsida där finns en hel del skrivet om målen kring detta. Som kyrka har vi slutit upp kring den utifrån vår tilldelade markanvisning. I samband med att vårt arbete med hur kyrkan skall se ut hoppas vi kunna ta detta ytterligare ett steg utöver vad som fastslagits i visionen kring Frihamnen.

16. Synpunkt: Jag skulle vilja föreslå en digital orgel till nya kyrkan. Detta för att orgel inte används så mycket i kyrkan och att få kan spela på en avancerad orgel. Vi måste tänka på användningsområdet och kostnaden och det känns inte försvarbart att lägga stor kostnad på en orgel som nästan bara används till första advent.
Lokalgruppen och Musikavdelningen har resonerat i samma riktning, men det är inte spikat än. Vi ser över olika alternativ då orgeln används vid ett flertal tillfällen under året, t ex begravningar.

17. I några av de alternativ som presenterats är lånebehovet ganska stort. Det är väl bra om vi köper byggrätter och bebygger så mycket vi kan men kan vi då inte samla in extra pengar så lånet i sig inte behöver bli så stort?
Det är helt rätt uppfattat. Oavsett vilket alternativ som styrelsen kommer att föreslå församlingen att besluta om så är vi angelägna om att snarast efter beslut öppna någon slags ”byggnadsfond”. Flera medlemmar har frågat efter detta. Vi har i kalkylerna inte heller räknat med något eget arbete i byggprocessen som, om vi lägger in det, kommer att minska lånebehovet.

18. Hur påverkas dessa planer av en eventuell krasch på bostadsmarknaden under kommande år?
Ingen vet om och när en sådan kommer eller vilka konsekvenser den i så fall får. I kalkylerna behöver vi ha både hängslen och livrem men ytterst har vi bara Gud att förlita oss till.

19. Byggnads- och ekonomi-frågor känns väldigt gott bevakade. Vem/ vilka i grp bevakar i processen de psykologiska/organisatoriska/ mjuka värdena på samma professionella vis?
Detta är en viktig fråga. Under 2017/2018 var en referensgrupp aktiv. Dess uppgift blev att bl a uppmärksamma styrgrupp och styrelse på de ”mjuka” aspekterna, vilket de gjorde och sammanfattade i en rapport. När vi nu passerar nästa milstolpe, beslut den 9/6, så finns det många skäl till att gå tillbaka till rapporten och arbeta vidare med allt ”mjukt” som behöver bevakas fram till inflytt 2021/2022.

20. Blir det skatt på den vinst vi kommer att göra när vi säljer Smyrna?
Smyrna är en ideell förening och som sådan utgår ingen skatt vid realisationsvinster.

21. Vilka utrymmen kommer att vara tillgängliga för hörselskadade så att de kan lita på att hörselslinga eller dylikt verkligen är i funktion utan att de måste kontrollera med ljudansvariga varje gång?
Denna fråga skickar vi in i lokalgruppens arbete

22. Räntor - vilket spann har man räknat med? Vad är risken?
I de olika alternativ som visats har utgångspunkten varit 3% men innan styrelsen beslutar vilket förslag man skall föreslå församlingen kommer man att göra ”stress-tester” på kalkylerna med olika %-satser för räntor och med flera andra varierande faktorer.

23. Hur mycket får församlingen låna? Har man kollat med banken?
Vi har haft ett förberedande möte med den bank som vi tidigare haft att göra med och bemötandet har varit mycket gott och med en positiv inställning till att låna ut pengar till oss.

24. Hur många miljoner får vi för Smyrnaorgeln när vi säljer den?
Något slutgiltigt beslut om vad som ska hända med orgeln är inte taget. Att den följer med till Framtidens kyrka innebär stora utmaningar. Vi har förstått att en försäljning också har utmaningar i form av stora ned- och upp-monteringskostnader samt att relativt få lokaler kan härbärgera en orgel av vår storlek.
Troligast är att vi får en annan typ av orgel i den nya kyrkan. Vi får avvakta omröstningen och sedan titta närmare på detta när vi vet mer.

25. Ämnar ni ändra kyrkans utseende till något nytt för framtiden eller kommer den hålla samma visuella stil som den gamla kyrkan?
Den arkitekt-process som tar vid efter sommaren kommer att påverka utseendet av Framtidens kyrka, både invändigt och utvändigt. Vi är självklart med och avgör vilka av de förslag som kommer fram som bäst motsvarar de led-ord församlingen har tagit fram; ÖPPENHET, VÄLKOMNANDE och TYDLIGHET. Vidare har arkitekten att ta hänsyn till ett genomarbetat lokalprogram som skall göra både vardags-kyrkan och helg-kyrkan till bättre upplevelser än idag - både för dem vi betjänar och för dem som medverkar. Om arkitekt-processen resulterar i något som påminner om nuvarande kyrka eller om det blir något annat återstår att se.

26. Hur ska man våga gå till kyrkan på kvällarna när det är helt öde runt om. Speciellt vara värd, gå hem ensam till någon buss eller vagn. Vem vågar detta?
Det är naturligtvis svårt att utifrån hur det ser ut idag på Frihamnsområdet göra sig en bild av hur det ser ut när Smyrna flyttar dit respektive hur det ser ut efter ytterligare några år. Men några viktiga pusselbitar i den "tidiga" bilden är:
- den nya bron som landar ganska nära vår kyrktomt. Bron drar med sig en stor hållplats med ett flertal spårvagns-och buss-stopp. Från spårvagnens huvudlinje planeras en avlöpare som får en hållplats ännu närmare vår kyrktomt. Det ligger i allas intresse att dessa områden blir väl upplysta.
- Jubileumsparken, som man tidigare i år avsatte ytterligare stora medel, till kommer också att vara klar. Den kommer att påverka hela närområdet och mycket folk kommer att röra sig i dess närhet. Hur mycket kvällsaktiviteter den kommer att härbärgera vet jag inte men den kommer att skapa liv i området.
- Vår egen tomt gränsar till torget och vi kan därmed genom belysning av vår egen kyrka påverka närområdet.
- Där det kommer att pågå byggnation är säkert byggarbetsplatserna väl upplysta, även nattetid.
Vi tar med oss din frågeställning in i de fortsatta samtalen med Älvstranden.

Uppdaterad 2021-05-20