Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Vill du fråga något kan du skicka e-post till: frihamnen@smyrna.se

1. Är inte Frihamnen i ett utsatt läge när havsvattennivån väntas stiga?
Frihamnen är precis som övriga delar av hamn och hamninlopp utsatt för stigande havsvattennivåer. Man höjer därför översvämningsskydd för byggnad till minst 2,8 m över stadens nollplan. Idag är det ca 2,0 meter. Byggnader under denna höjd skall utföras med vattentät konstruktion.

Se gärna från minut 39:20 på länken ”Nyfiken på vad som händer i Frihamnen"

2. Hur blir det med parkering om vi skulle flytta till Frihamnen?
Precis som runt nuvarande kyrka så kommer parkeringsmöjligheterna att vara begränsade i Frihamnen. Här försvinner många platser genom bygget av Västlänken och den nya stationen i Haga. I Frihamnen kommer det att finnas parkeringshus i nära anslutning till kyrkan. I dagsläget är det svårt att säga hur många parkeringsplatser som kommer att vara tillgängliga för kyrkan.
Likaså vet vi inte idag hur tillgången till p-platser med laddstolpar för elbilar kommer att vara.

3. Kommer det att finnas hållplatser i närheten av nya kyrkan?
En stor hållplats för både spårvagn och buss kommer att finnas ca 250-300 m från kyrkan. Dessutom kommer en stombusshållplats placeras ca 50 m från kyrkan.

En stor hållplats för spårvagn kommer att finnas drygt 100 m från kyrkan. Dessutom planeras hållplatser för buss och stombuss nära kyrkan.
Se gärna från minut 12:40 och 41:30 på länken
”Nyfiken på vad som händer i Frihamnen”

4. Hur stor är den tänkta fastigheten i förhållande till Smyrna idag?
Vår nuvarande kyrkofastighet (ej fastigheten med lägenheter) mäter ungefär 33x46 m. Den nya fastigheten som den är ritad i dagsläget mäter 48x63 m. På bilden syns vår nuvarande kyrkofastighet PLUS lägenhetsdelen Parkgatan 3 i grönt lagt ovanpå den planerade kyrkofastigheten i rött. Eventuella lägenheter kommer i framtiden att byggas som extra våningar på höjden på den nya fastigheten.
Den nya kyrkan kan komma att omfatta 8000 kvm BTA (brutto-area = inkluderar ytterväggar etc). Källarplanet omfattar ytterligare 3000kvm. Dessa totalt 11000 kvm kan jämföras med dagens kyrka som har ca 5000 kvm. Lägenheterna Smyrna har idag svarar för ytterligare 1600 kvm.

5. Skall vi ha både St Matteus på Hisingen och en kyrka i Frihamnen?
St Matteus köptes och renoverades för att kunna utgöra en bas i arbetet med ungdomar i riskzonen. Vare sig styrelse eller församlingsledning har ännu utvärderat om det arbetet skulle tjäna eller förlora på att flyttas till en ny kyrka.

6. Hur blir det med äldreboende?
Möjligheten att bygga lägenheter i anslutning till kyrkan har stått högt på önskelistan under hela processen och vi hoppas få med en option på byggrätter för lägenheter. I så fall kommer vi att behöva förbereda konstruktionen för att bära lägenheter i framtiden. Under de första åren, innan andra fastigheter uppförs i omgivningen, kommer byggmöjligheterna att vara begränsade. När och om församlingen beslutar sig för att utnyttja optionen att bygga lägenheter behöver man först besluta om finansiering, typ av lägenheter, målgrupp etc.

7. Hur många sittplatser blir det i kyrkan?
Den stora kyrksalen kommer att kunna ta ca 1300 personer med fri sikt (utan pelare etc). Utöver detta kommer det att finnas en 250- och en 400-sal, för samtidig användning.

8. Hur tänker ni runt omsorgsarbetet i den nya kyrkan? Var skall matutdelning ske t ex?
Vi får återkomma.

9. Om vi blir bland de första som flyttar in i området, är det risk för att det blir mycket störningar av andra byggen runt oss då?
Viss störning kommer det säkert att bli men man jobbar med att lägga all byggtransport på ett sätt som skall minimera all tung trafik förbi det torg som vi kommer att ligga vid.

10. Jag skulle önska att vi kan bevara och använda den fina konsten som vi har i Smyrna, även i den nya kyrkan. Jag tänker då på träsniderierna runt läktaren och vävnaderna som finns i kyrksalen och på kyrktorget. Kanske kan man hitta nya användningsområden där dessa konstverk även i fortsättningen kan komma till sin rätt. Ett exempel på en kyrka som byggt nytt, och som tagit vara på detaljer från den gamla kyrkan, är Equmeniakyrkan i Östhammar. Säkert finns det fler sådana exempel.
Ditt förslag är framfört till lokalgruppen. De får tillsammans med arkitekt fundera på hur och var det i så fall skulle komma till sin rätt och om det kan passa in i övrig interiör. Tack!
 
11. Vad är BTA?
BTA står för ”bruttoarea” och betyder att ytterväggar och andra bärande delar av konstruktionen är inräknade i ytan. Ljus BTA är ovan mark. Mörk BTA är under mark.

12. När kommer det att byggas runt den nya kyrkan och hur höga blir de byggnaderna?
Närmast ”vår” tomt ligger några befintliga fastigheter. De kommer att byggas på några våningar. Någonstans runt torget som kyrkan kommer att gränsa mot kommer troligen ett hotell att byggas. Hotellet kommer enligt plan att vara färdigt ungefär samtidigt med en ny kyrka. Ena sidan av den nya kyrkan gränsar än så länge mot en öppen plan (osäkert om det kommer att förbli så). Övrig bebyggelse i Frihamnsområdet skall enligt en tidig planering byggas upp under de kommande 5 åren efter det att kyrkan är på plats.

Se gärna på länken ”Nyfiken på vad som händer i Frihamnen”  för att få en uppfattning om vidare byggnation runt kyrkan.

13. Behöver vi påla och hur påverkar en källare?
Ja, vi behöver påla i leran. En geologisk undersökning är genomförd, med 80 meter djupa borrhål, så vi vet hur pålningen behöver gå till för att kunna bygga stabilt med en källare.

14. Blir det någon takterass?
Takterass finns med i förslagen men behöver vägas av mot kostnaden.

15. Hur tänker vi kring hållbarhet och miljö-ansvar i nya kyrkan?
Ett utav huvudpunkterna i framtagandet av detaljplanen i Frihamnen är att bygga både hållbart och med miljön i främsta rummet. Titta gärna in på Älvstrandens hemsida där finns en hel del skrivet om målen kring detta. Som kyrka har vi slutit upp kring den utifrån vår tilldelade markanvisning. I samband med att vårt arbete med hur kyrkan skall se ut hoppas vi kunna ta detta ytterligare ett steg utöver vad som fastslagits i visionen kring Frihamnen.

16. Synpunkt: Jag skulle vilja föreslå en digital orgel till nya kyrkan. Detta för att orgel inte används så mycket i kyrkan och att få kan spela på en avancerad orgel. Vi måste tänka på användningsområdet och kostnaden och det känns inte försvarbart att lägga stor kostnad på en orgel som nästan bara används till första advent.
Lokalgruppen och Musikavdelningen har resonerat i samma riktning, men det är inte spikat än. Vi ser över olika alternativ då orgeln används vid ett flertal tillfällen under året, t ex begravningar.

17. I några av de alternativ som presenterats är lånebehovet ganska stort. Det är väl bra om vi köper byggrätter och bebygger så mycket vi kan men kan vi då inte samla in extra pengar så lånet i sig inte behöver bli så stort?
Det är helt rätt uppfattat. Oavsett vilket alternativ som styrelsen kommer att föreslå församlingen att besluta om så är vi angelägna om att snarast efter beslut öppna någon slags ”byggnadsfond”. Flera medlemmar har frågat efter detta. Vi har i kalkylerna inte heller räknat med något eget arbete i byggprocessen som, om vi lägger in det, kommer att minska lånebehovet.

18. Hur påverkas dessa planer av en eventuell krasch på bostadsmarknaden under kommande år?
Ingen vet om och när en sådan kommer eller vilka konsekvenser den i så fall får. I kalkylerna behöver vi ha både hängslen och livrem men ytterst har vi bara Gud att förlita oss till.

19. Byggnads- och ekonomi-frågor känns väldigt gott bevakade. Vem/ vilka i grp bevakar i processen de psykologiska/organisatoriska/ mjuka värdena på samma professionella vis?
Detta är en viktig fråga. Under 2017/2018 var en referensgrupp aktiv. Dess uppgift blev att bl a uppmärksamma styrgrupp och styrelse på de ”mjuka” aspekterna, vilket de gjorde och sammanfattade i en rapport. När vi nu passerar nästa milstolpe, beslut den 9/6, så finns det många skäl till att gå tillbaka till rapporten och arbeta vidare med allt ”mjukt” som behöver bevakas fram till inflytt 2021/2022.

20. Blir det skatt på den vinst vi kommer att göra när vi säljer Smyrna?
Smyrna är en ideell förening och som sådan utgår ingen skatt vid realisationsvinster.

21. Vilka utrymmen kommer att vara tillgängliga för hörselskadade så att de kan lita på att hörselslinga eller dylikt verkligen är i funktion utan att de måste kontrollera med ljudansvariga varje gång?
Denna fråga skickar vi in i lokalgruppens arbete

22. Räntor - vilket spann har man räknat med? Vad är risken?
I de olika alternativ som visats har utgångspunkten varit 3% men innan styrelsen beslutar vilket förslag man skall föreslå församlingen kommer man att göra ”stress-tester” på kalkylerna med olika %-satser för räntor och med flera andra varierande faktorer.

23. Hur mycket får församlingen låna? Har man kollat med banken?
Vi har haft ett förberedande möte med den bank som vi tidigare haft att göra med och bemötandet har varit mycket gott och med en positiv inställning till att låna ut pengar till oss.

24. Hur många miljoner får vi för Smyrnaorgeln när vi säljer den?
Något slutgiltigt beslut om vad som ska hända med orgeln är inte taget. Att den följer med till Framtidens kyrka innebär stora utmaningar. Vi har förstått att en försäljning också har utmaningar i form av stora ned- och upp-monteringskostnader samt att relativt få lokaler kan härbärgera en orgel av vår storlek.
Troligast är att vi får en annan typ av orgel i den nya kyrkan. Vi får avvakta omröstningen och sedan titta närmare på detta när vi vet mer.

25. Ämnar ni ändra kyrkans utseende till något nytt för framtiden eller kommer den hålla samma visuella stil som den gamla kyrkan?
Den arkitekt-process som tar vid efter sommaren kommer att påverka utseendet av Framtidens kyrka, både invändigt och utvändigt. Vi är självklart med och avgör vilka av de förslag som kommer fram som bäst motsvarar de led-ord församlingen har tagit fram; ÖPPENHET, VÄLKOMNANDE och TYDLIGHET. Vidare har arkitekten att ta hänsyn till ett genomarbetat lokalprogram som skall göra både vardags-kyrkan och helg-kyrkan till bättre upplevelser än idag - både för dem vi betjänar och för dem som medverkar. Om arkitekt-processen resulterar i något som påminner om nuvarande kyrka eller om det blir något annat återstår att se.

26. Hur ska man våga gå till kyrkan på kvällarna när det är helt öde runt om. Speciellt vara värd, gå hem ensam till någon buss eller vagn. Vem vågar detta?
Det är naturligtvis svårt att utifrån hur det ser ut idag på Frihamnsområdet göra sig en bild av hur det ser ut när Smyrna flyttar dit respektive hur det ser ut efter ytterligare några år. Men några viktiga pusselbitar i den "tidiga" bilden är:
- den nya bron som landar ganska nära vår kyrktomt. Bron drar med sig en stor hållplats med ett flertal spårvagns-och buss-stopp. Från spårvagnens huvudlinje planeras en avlöpare som får en hållplats ännu närmare vår kyrktomt. Det ligger i allas intresse att dessa områden blir väl upplysta.
- Jubileumsparken, som man tidigare i år avsatte ytterligare stora medel, till kommer också att vara klar. Den kommer att påverka hela närområdet och mycket folk kommer att röra sig i dess närhet. Hur mycket kvällsaktiviteter den kommer att härbärgera vet jag inte men den kommer att skapa liv i området.
- Vår egen tomt gränsar till torget och vi kan därmed genom belysning av vår egen kyrka påverka närområdet.
- Där det kommer att pågå byggnation är säkert byggarbetsplatserna väl upplysta, även nattetid.
Vi tar med oss din frågeställning in i de fortsatta samtalen med Älvstranden.