SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

BAKGRUNDSINFORMATION FRAMTIDENS KYRKA

Vad är Smyrnaförsamlingen?
Smyrnaförsamlingen bildades år 1922 då 123 av dåvarande Betelförsamlingens medlemmar samlades för att starta en ny församling som fick namnet Smyrna. Smyrnaförsamlingen är en fristående församling inom Pingströrelsen och har idag ca 3 300 medlemmar i Göteborgsregionen och är i och med det den näst största pingstförsamlingen i Sverige.

Församlingen har många olika verksamheter som t ex körsång, barn- och familjeläger, söndagsskola, konfirmation, konferenser, musikaler med dans och drama, konserter, café, närradio, sopplunch, missionsverksamhet i andra länder samt matförrådet ”Manna” där det varje dag delas ut matkassar till behövande i Göteborg. Mellan 1000 och 1500 personer möts i olika typer av samlingar under veckan och på söndagar samlas i centrumkyrkan vid Hagaplan sammanlagt ca 1000 personer till gudstjänst vid tre olika tillfällen. Dessutom hålls gudstjänster på fyra andra platser i storgöteborg.

Sedan 2011 har församlingen varit i en stark tillväxt- och förändringsperiod. Bl. a har många nyanlända anslutit sig till församlingen och gett den en allt tydligare mångkulturell profil. Under samma period har församlingens sociala arbete också förändrats och vuxit kraftigt. Tillväxten har i första hand synts på vardags- och söndagskvällar med samlingar för olika ålders-, språk- och kulturgrupper, men även dagtid vardagar med ett ständigt flöde av hjälpsökande till församlingens kyrktorg Nuvarande kyrka byggdes på 40-talet och lokalerna är inte flexibla och dåligt anpassade för funktionshindrade. 

Vad vill Smyrnaförsamlingen?

Församlingens vision är att vara en kristen oas för Göteborg och världen och uppdraget vi tagit på oss är att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och samhälle.

Vi använder ofta ena handens fingrar för att påminna oss själva om vad vi gör.

Pekfingret använder vi för att likt Gustaf II Adolf peka på staden Göteborg – vi engagerar oss för vår stad.
 
Med långfingret vill vi visa att vi når långt, förbi kulturella och etniska gränser. Vi vill vara en internationell församling.
 
Ringfingret påminner oss om kärlek till medmänniskor, omsorg om varandra och andra.
 
Lillfingret använder vi för att kroka i med andra. Vi vill göra skillnad tillsammans med kyrkor och andra goda krafter i vår stad.
 
Tummen, det kraftigaste fingret som verkligen skapar möjlighet att ta tag i saker med ett ordentligt grepp påminner oss om bön och gemenskap med Jesus.

Framtidens kyrka

Som framgår av vår visionsformulering vill vi som kyrka vara en oas som är till för Göteborg och som vill vara med och förändra Världen.I linje med detta och i takt med församlingens utveckling och växande lokalproblem har våra blickar vänts mot Frihamnen. En plats som bara med sitt vackra namn och med sitt symboliska läge mitt i älven som delar vår stad, lockar oss. 

Här är de djupare motiven till att vi önskar bygga nytt i Frihamnen:

I allt detta är vår tro på Jesus, Guds kärlek personifierad, vår djupaste drivkraft.

När Älvstranden Utveckling AB (ÄUAB) i början av 2016 gav församlingen en markanvisning för ny kyrka i Frihamnsområdet uppdrog församlingens styrelse därför åt en arbetsgrupp att uppdatera tidigare utredningsmaterial och göra en ny översiktlig bedömning av hur de framtida lokalbehoven bäst skulle tillgodoses. Detta arbete rapporterades till församlingen i början av maj 2016 och 2016-05-07 tog församlingen ett inriktningsbeslut att bygga en ny kyrka.

SAMMANFATTNING AV DET PRELIMINÄRA LOKALPROGRAMMET

Den nya kyrka vi planerar för innehåller en mängd möjligheter och förbättringar.
Här nedan är ett urval av några av dem:

·En kyrksal med flexibilitet. Den kommer att kunna expandera och öka Smyrnas maxkapacitet, dessutom kommer den att ha en flexibel, stor och funktionell estrad. Och givetvis inga pelare och skymda platser.

·Kompletterande kyrksal. Det kommer att finnas utrymmen/salar som gör det möjligt att ha flera gudstjänster eller andra samlingar samtidigt. Detta kommer att ge församlingen en större flexibilitet och möjlighet att växa.

·I den nya kyrkan kommer det att finnas lokaler speciellt inredda och anpassade för barn och ungdomar. Dessutom kommer det att finnas gott om grupprum, klassrum och samtalsrum för alla olika grupper. Det kommer att finnas övningsrum för musik.

·Smyrnas sociala arbete har växt och i nya lokaler får vi mer plats och möjligheter att kunna göra ännu mer för de mest utsatta. Det kommer att innebära lättare hantering, bättre hygien och bli både lättarbetat och värdigt.

·Ett restaurangkök och ett församlingskök. I den nya kyrkan kommer vi att kunna ha både ett professionellt kök och ett mer tillgängligt kök för interna behov. 

·Ett öppet, flexibelt och välkomnande kyrktorg. 

·Hela Smyrna kommer att vara tillgängligt för den som har någon form av rörelsehinder. Allt från kyrksal, läktare, estrad/scen till barnlokaler.

PLACERING och tidplan

I de olika strukturplansförslag som diskuteras för området i Frihamnen ligger den tänkta kyrkofastigheten på samma plats. Därför har det öppnats en möjlighet för oss att söka bygglov tidigare än planerat. På bilden syns den tänkta kyrkan (KY) i centrum av några befintliga byggnader – som skall finnas kvar och delvis modifieras. Konsthallen i Göteborg kommer att flytta in som en av flera grannar i byggnad K. Ett hotell (H) planeras ligga någonstans runt torget som kyrkan gränsar till – dock ännu inte definitivt placerat. De röda ytorna är planerade parkeringsytor under den första tiden, då omgivningarna ännu inte bebyggts. Ett parkeringshus planeras i kyrkans närhet i ett senare skede. Antalet parkeringsplatser är osäkert. Jubileumsparken som planeras runt vattnet väster om kyrkan beräknas vara klar till 2021.

Preliminär tidplan

27 april 2019  - församlingsmöte med uppdaterad information om processens olika delar – tomtmark, försäljning och bygge.

19 maj 2019 – församlingsmöte med muntlig och skriftlig presentation av beslutsförslag. Församlingsmötet hålls efter Smyrna 11. Ytterligare informationsstunder hålls efter Smyrna 15 och Smyrna 19 samma dag.

9 juni 2019 - extra-utlyst administrationsmöte som öppnas direkt efter Smyrna 11. Församlingen föreslås ta villkorade beslut om försäljning av befintliga fastigheter, köp av mark i Frihamnen samt att bygga en föreslagen kyrkofastighet på marken. Röstning om förslaget föreslås kunna genomföras fram till kl.19 samma dag. Församlingsmötet avslutas direkt efter Smyrna 19, då också röstresultatet redovisas.

Bygglov ansöks under sommaren 2019

Vintern 2020 – byggstart

2021/2022 - inflytt i ny kyrka
 
 

FRÅGOR OCH SVAR OM FRAMTIDENS KYRKA

Du kan skicka in dina frågor i ett formulär, klicka här för att komma dit.
Anonyma frågor besvaras inte.

1. Är inte Frihamnen i ett utsatt läge när havsvattennivån väntas stiga?
Frihamnen är precis som övriga delar av hamn och hamninlopp utsatt för stigande havsvattennivåer. Man höjer därför översvämningsskydd för byggnad till minst 2,8 m över stadens nollplan. Idag är det ca 2,0 meter. Byggnader under denna höjd skall utföras med vattentät konstruktion.

2. Hur blir det med parkering om vi skulle flytta till Frihamnen?
Precis som runt nuvarande kyrka så kommer parkeringsmöjligheterna att vara begränsade i Frihamnen. Här försvinner många platser genom bygget av Västlänken och den nya stationen i Haga. I Frihamnen kommer det att finnas parkeringshus i nära anslutning till kyrkan. I dagsläget är det svårt att säga hur många parkeringsplatser som kommer att vara tillgängliga för kyrkan.
Likaså vet vi inte idag hur tillgången till p-platser med laddstolpar för elbilar kommer att vara.

3. Hur ser beslutsgången ut för att vi skall komma igång och bygga?
Församlingen har tagit ett inriktningsbeslut om att bygga en kyrka. För att ”komma igång och bygga” krävs tre större beslut till:
- beslut att sälja befintliga kyrkan
- beslut att köpa markanvisad tomt
- beslut att bygga en kyrka på tomten

4. Kommer det att finnas hållplatser i närheten av nya kyrkan?
En stor hållplats för både spårvagn och buss kommer att finnas ca 250-300 m från kyrkan. Dessutom kommer en stombusshållplats placeras ca 50 m från kyrkan.

5. Hur stor är den tänkta fastigheten i förhållande till Smyrna idag?
Vår nuvarande kyrkofastighet (ej fastigheten med lägenheter) mäter ungefär 33x46 m. Den nya fastigheten som den är ritad i dagsläget mäter 48x63 m. På bilden syns vår nuvarande kyrkofastighet PLUS lägenhetsdelen Parkgatan 3 i grönt lagt ovanpå den planerade kyrkofastigheten i rött. Eventuella lägenheter kommer i framtiden att byggas som extra våningar på höjden på den nya fastigheten.
Den nya kyrkan kan komma att omfatta 8000 kvm BTA (brutto-area = inkluderar ytterväggar etc). Källarplanet omfattar ytterligare 3000kvm. Dessa totalt 11000 kvm kan jämföras med dagens kyrka som har ca 5000 kvm. Lägenheterna Smyrna har idag svarar för ytterligare 1600 kvm.

6. Skall vi ha både St Matteus på Hisingen och en kyrka i Frihamnen?
St Matteus köptes och renoverades för att kunna utgöra en bas i arbetet med ungdomar i riskzonen. Vare sig styrelse eller församlingsledning har ännu utvärderat om det arbetet skulle tjäna eller förlora på att flyttas till en ny kyrka.

7. Hur blir det med äldreboende?
Möjligheten att bygga lägenheter i anslutning till kyrkan har stått högt på önskelistan under hela processen och vi hoppas få med en option på byggrätter för lägenheter. I så fall kommer vi att behöva förbereda konstruktionen för att bära lägenheter i framtiden. Under de första åren, innan andra fastigheter uppförs i omgivningen, kommer byggmöjligheterna att vara begränsade. När och om församlingen beslutar sig för att utnyttja optionen att bygga lägenheter behöver man först besluta om finansiering, typ av lägenheter, målgrupp etc.

8. Hur många sittplatser blir det i kyrkan?
Vi får återkomma med mer exakta uppgifter när vi börjar rita på ”insidan”.

9. Hur tänker ni runt omsorgsarbetet i den nya kyrkan? Var skall matutdelning ske t ex?
Vi får återkomma.

10. Om vi blir bland de första som flyttar in i området, är det risk för att det blir mycket störningar av andra byggen runt oss då?
Viss störning kommer det säkert att bli men man jobbar med att lägga all byggtransport på ett sätt som skall minimera all tung trafik förbi det torg som vi kommer att ligga vid.

11. Vad kostar det?
Det ekonomiska underlaget presenteras senast den 19 maj.

12. Jag skulle önska att vi kan bevara och använda den fina konsten som vi har i Smyrna, även i den nya kyrkan. Jag tänker då på träsniderierna runt läktaren och vävnaderna som finns i kyrksalen och på kyrktorget. Kanske kan man hitta nya användningsområden där dessa konstverk även i fortsättningen kan komma till sin rätt. Ett exempel på en kyrka som byggt nytt, och som tagit vara på detaljer från den gamla kyrkan, är Equmeniakyrkan i Östhammar. Säkert finns det fler sådana exempel.
Ditt förslag är framfört till lokalgruppen. De får tillsammans med arkitekt fundera på hur och var det i så fall skulle komma till sin rätt och om det kan passa in i övrig interiör. Tack!
 
13. Vad är BTA?
BTA står för ”bruttoarea” och betyder att ytterväggar och andra bärande delar av konstruktionen är inräknade i ytan. Ljus BTA är ovan mark. Mörk BTA är under mark.

14. Hur tänker vi om ”optionerna” – de tre extra möjligheterna som öppnats?
Under processen har det klarnat att vi kan få bygga källare på 3000 kvm, extra ytor på 1400 kvm (utöver de ursprungliga 6600 kvm) och att vi får option på byggrätter.
 
Lokalgruppen och styrgruppen tillsammans med styrelsen kommer att göra en avvägning av fördelarna med de tre möjligheterna gentemot de extra kostnader de kan innebära och föreslå församlingen hur man tycker ett beslut skall tas.

15. Hur ser beslutsprocessen ut?
2016 tog församlingen ett inriktningsbeslut om att bygga nytt i Frihamnen. Att församlingen överhuvudtaget fått en markanvisning där har av församlingsledningen setts som ett märkligt och påtagligt bönesvar. Vad som återstår för församlingen att besluta om innan vi kan söka bygglov är:
- att sälja Smyrna för det belopp som en utvald köpare är villig att betala.
- att köpa den tomt som markanvisningen ger oss möjlighet till.
- att bebygga tomten med en kyrka till en beräknad kostnad.

Alla dessa tre beslut (som ju naturligtvis hänger ihop och kan betraktas som ETT beslut) blir villkorade bl a med att vi faktiskt beviljas bygglov. Styrelsen kommer att föreslå församlingen att beslutet tas genom en sluten omröstning. Medlemmar under 18 år välkomnas att rösta men deras röster kommer att särredovisas och inte räknas med i beslutsunderlaget då stadgarna bara tillåter myndiga personer att delta i stora ekonomiska beslut. Det blir också möjligt att rösta via ombud (enligt stadgarna får man vara ombud för max 3 personer).

Det troliga är att styrelsen kommer att föreslå församlingen ETT förslag, baserat på lokalgruppens och styrgruppens avvägningar av de olika skisserna i relation till kostnadsbilden och funktionalitet.

16. När kommer det att byggas runt den nya kyrkan och hur höga blir de byggnaderna?
Närmast ”vår” tomt ligger några befintliga fastigheter. De kommer att byggas på några våningar. Någonstans runt torget som kyrkan kommer att gränsa mot kommer troligen ett hotell att byggas. Hotellet kommer enligt plan att vara färdigt ungefär samtidigt med en ny kyrka. Ena sidan av den nya kyrkan gränsar än så länge mot en öppen plan (osäkert om det kommer att förbli så). Övrig bebyggelse i Frihamnsområdet skall enligt en tidig planering byggas upp under de kommande 5 åren efter det att kyrkan är på plats.

17. Behöver vi påla och hur påverkar en källare?
Ja, vi behöver påla i leran. En geologisk undersökning är genomförd, med 80 meter djupa borrhål, så vi vet hur pålningen behöver gå till för att kunna bygga stabilt med en källare.

18. Blir det någon takterass?
 
Takterass finns med i förslagen men behöver vägas av mot kostnaden.

19. Hur tänker vi kring hållbarhet och miljö-ansvar i nya kyrkan?
Ett utav huvudpunkterna i framtagandet av detaljplanen i Frihamnen är att bygga både hållbart och med miljön i främsta rummet. Titta gärna in på Älvstrandens hemsida där finns en hel del skrivet om målen kring detta. Som kyrka har vi slutit upp kring den utifrån vår tilldelade markanvisning. I samband med att vårt arbete med hur kyrkan skall se ut hoppas vi kunna ta detta ytterligare ett steg utöver vad som fastslagits i visionen kring Frihamnen.

20. Vad röstar vi egentligen om?
Inriktningsbeslutet som församlingen med stor majoritet tog 2016 innebar att vi inte längre skulle utreda att renovera och bygga till befintliga fastigheter utan satsa på att bygga nytt i Frihamnen. Alla resurser har därför lagts på det senare. Det innebär att omröstningen denna gång handlar om att säga JA eller NEJ till det förslag styrelsen lägger fram om försäljning av Smyrna-fastigheterna, köp av tomtmark i Frihamnen och bygge av en ny kyrka på den köpta marken.

FILMER
Här kan du se en film om hur Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Här kan du se en film från Älvrummets event “Nyfiken på vad som händer i Frihamnen?”

Uppdaterad 2019-04-23