SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

BAKGRUNDSINFORMATION FRAMTIDENS KYRKA

Vad är Smyrnaförsamlingen?
Smyrnaförsamlingen bildades år 1922 då 123 av dåvarande Betelförsamlingens medlemmar samlades för att starta en ny församling som fick namnet Smyrna. Smyrnaförsamlingen är en fristående församling inom Pingströrelsen och har idag ca 3 300 medlemmar i Göteborgsregionen och är i och med det den näst största pingstförsamlingen i Sverige.

Församlingen har många olika verksamheter som t ex körsång, barn- och familjeläger, söndagsskola, konfirmation, konferenser, musikaler med dans och drama, konserter, café, närradio, sopplunch, missionsverksamhet i andra länder samt matförrådet ”Manna” där det varje dag delas ut matkassar till behövande i Göteborg. Mellan 1000 och 1500 personer möts i olika typer av samlingar under veckan och på söndagar samlas i centrumkyrkan vid Hagaplan sammanlagt ca 1000 personer till gudstjänst vid tre olika tillfällen. Dessutom hålls gudstjänster på fyra andra platser i storgöteborg.

Sedan 2011 har församlingen varit i en stark tillväxt- och förändringsperiod. Bl. a har många nyanlända anslutit sig till församlingen och gett den en allt tydligare mångkulturell profil. Under samma period har församlingens sociala arbete också förändrats och vuxit kraftigt. Tillväxten har i första hand synts på vardags- och söndagskvällar med samlingar för olika ålders-, språk- och kulturgrupper, men även dagtid vardagar med ett ständigt flöde av hjälpsökande till församlingens kyrktorg Nuvarande kyrka byggdes på 40-talet och lokalerna är inte flexibla och dåligt anpassade för funktionshindrade. 

Vad vill Smyrnaförsamlingen?

Församlingens vision är att vara en kristen oas för Göteborg och världen och uppdraget vi tagit på oss är att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och samhälle.

Vi använder ofta ena handens fingrar för att påminna oss själva om vad vi gör.

Pekfingret använder vi för att likt Gustaf II Adolf peka på staden Göteborg – vi engagerar oss för vår stad.
 
Med långfingret vill vi visa att vi når långt, förbi kulturella och etniska gränser. Vi vill vara en internationell församling.
 
Ringfingret påminner oss om kärlek till medmänniskor, omsorg om varandra och andra.
 
Lillfingret använder vi för att kroka i med andra. Vi vill göra skillnad tillsammans med kyrkor och andra goda krafter i vår stad.
 
Tummen, det kraftigaste fingret som verkligen skapar möjlighet att ta tag i saker med ett ordentligt grepp påminner oss om bön och gemenskap med Jesus.

Framtidens kyrka

Som framgår av vår visionsformulering vill vi som kyrka vara en oas som är till för Göteborg och som vill vara med och förändra Världen.I linje med detta och i takt med församlingens utveckling och växande lokalproblem har våra blickar vänts mot Frihamnen. En plats som bara med sitt vackra namn och med sitt symboliska läge mitt i älven som delar vår stad, lockar oss. 

Här är de djupare motiven till att vi önskar bygga nytt i Frihamnen:

I allt detta är vår tro på Jesus, Guds kärlek personifierad, vår djupaste drivkraft.

När Älvstranden Utveckling AB (ÄUAB) i början av 2016 gav församlingen en markanvisning för ny kyrka i Frihamnsområdet uppdrog församlingens styrelse därför åt en arbetsgrupp att uppdatera tidigare utredningsmaterial och göra en ny översiktlig bedömning av hur de framtida lokalbehoven bäst skulle tillgodoses. Detta arbete rapporterades till församlingen i början av maj 2016 och 2016-05-07 tog församlingen ett inriktningsbeslut att bygga en ny kyrka.

SAMMANFATTNING AV DET PRELIMINÄRA LOKALPROGRAMMET

Den nya kyrka vi planerar för innehåller en mängd möjligheter och förbättringar.
Här nedan är ett urval av några av dem:

·En kyrksal med flexibilitet. Den kommer att kunna expandera och öka Smyrnas maxkapacitet, dessutom kommer den att ha en flexibel, stor och funktionell estrad. Och givetvis inga pelare och skymda platser.

·Kompletterande kyrksal. Det kommer att finnas utrymmen/salar som gör det möjligt att ha flera gudstjänster eller andra samlingar samtidigt. Detta kommer att ge församlingen en större flexibilitet och möjlighet att växa.

·I den nya kyrkan kommer det att finnas lokaler speciellt inredda och anpassade för barn och ungdomar. Dessutom kommer det att finnas gott om grupprum, klassrum och samtalsrum för alla olika grupper. Det kommer att finnas övningsrum för musik.

·Smyrnas sociala arbete har växt och i nya lokaler får vi mer plats och möjligheter att kunna göra ännu mer för de mest utsatta. Det kommer att innebära lättare hantering, bättre hygien och bli både lättarbetat och värdigt.

·Ett restaurangkök och ett församlingskök. I den nya kyrkan kommer vi att kunna ha både ett professionellt kök och ett mer tillgängligt kök för interna behov. 

·Ett öppet, flexibelt och välkomnande kyrktorg. 

·Hela Smyrna kommer att vara tillgängligt för den som har någon form av rörelsehinder. Allt från kyrksal, läktare, estrad/scen till barnlokaler.

PLACERING och tidplan

I de olika strukturplansförslag som diskuteras för området i Frihamnen ligger den tänkta kyrkofastigheten på samma plats. Därför har det öppnats en möjlighet för oss att söka bygglov tidigare än planerat. På bilden syns den tänkta kyrkan (KY) i centrum av några befintliga byggnader – som skall finnas kvar och delvis modifieras. Konsthallen i Göteborg kommer att flytta in som en av flera grannar i byggnad K. Ett hotell (H) planeras ligga någonstans runt torget som kyrkan gränsar till – dock ännu inte definitivt placerat. De röda ytorna är planerade parkeringsytor under den första tiden, då omgivningarna ännu inte bebyggts. Ett parkeringshus planeras i kyrkans närhet i ett senare skede. Antalet parkeringsplatser är osäkert. Jubileumsparken som planeras runt vattnet väster om kyrkan beräknas vara klar till 2021.

Preliminär tidplan
31 mars 2019
– församlingen föreslås ta villkorade beslut om försäljning av befintliga fastigheter, köp av mark i Frihamnen samt att bygga en kyrkofastighet på marken. Villkor är bl a att bygglov ges och att netto-skillnaden mellan mark/ byggkostnad och försäljning inte ökar innan byggstart.
April 2019 – vintern 2019/2020 – bygglovsprocess och projektering inför upphandling av byggherre
Vintern 2020 – byggstart
Senhösten 2021 – inflytt i ny kyrka

FRÅGOR OCH SVAR OM FRAMTIDENS KYRKA

Du kan skicka in dina frågor i ett formulär, klicka här för att komma dit.
Anonyma frågor besvaras inte.

1. Är inte Frihamnen i ett utsatt läge när havsvattennivån väntas stiga?
Frihamnen är precis som övriga delar av hamn och hamninlopp utsatt för stigande havsvattennivåer. Man höjer därför översvämningsskydd för byggnad till minst 2,8 m över stadens nollplan. Idag är det ca 2,0 meter. Byggnader under denna höjd skall utföras med vattentät konstruktion.

2. Hur blir det med parkering om vi skulle flytta till Frihamnen?
Precis som runt nuvarande kyrka så kommer parkeringsmöjligheterna att vara begränsade i Frihamnen. Här försvinner många platser genom bygget av Västlänken och den nya stationen i Haga. I Frihamnen kommer det att finnas parkeringshus i nära anslutning till kyrkan. I dagsläget är det svårt att säga hur många parkeringsplatser som kommer att vara tillgängliga för kyrkan.

3. Hur ser beslutsgången ut för att vi skall komma igång och bygga?
Församlingen har tagit ett inriktningsbeslut om att bygga en kyrka. För att ”komma igång och bygga” krävs tre större beslut till:
- beslut att sälja befintliga kyrkan
- beslut att köpa markanvisad tomt
- beslut att bygga en kyrka på tomten

När detta skrivs siktar vi på att ta alla tre församlingsbesluten på vårt ordinarie administrationsmöte 31 mars 2019. Alla tre besluten blir då villkorade med bl a:
- att bygglov faktiskt beviljas
- att netto-skillnaden mellan försäljningsintäkt och uppskattad kostnad för mark och bygge som ligger som grund för församlingsbeslutet håller ända fram till upphandling av byggherre.

4. Kommer det att finnas hållplatser i närheten av nya kyrkan?
En stor hållplats för både spårvagn och buss kommer att finnas ca 250-300 m från kyrkan. Dessutom kommer en stombusshållplats placeras ca 50 m från kyrkan.

5. Hur stor är den tänkta fastigheten i förhållande till Smyrna idag?
Vår nuvarande kyrkfastighet (ej fastigheten med lägenheter) mäter ungefär 33x46 m. Den nya fastigheten som den är ritad i dagsläget mäter 48x63 m. På bilden syns vår nuvarande kyrkofastighet PLUS lägenhetsdelen Parkgatan 3 i grönt lagt ovanpå den planerade kyrkofastigheten i rött. Eventuella lägenheter kommer i framtiden att byggas som extra våningar på höjden på den nya fastigheten

6. Skall vi ha både St Matteus på Hisingen och en kyrka i Frihamnen?
St Matteus köptes och renoverades för att kunna utgöra en bas i arbetet med ungdomar i riskzonen. Vare sig styrelse eller församlingsledning har ännu utvärderat om det arbetet skulle tjäna eller förlora på att flyttas till en ny kyrka.

7. Hur blir det med äldreboende?
Lägenheter för äldreboende har funnits på önskelistan under hela processen. Vi kommer inte att beviljas bygglov för några typer av lägenheter i den första planerade bygglovs-ansökan (det har med buller-problematik att göra under de kommande bygg-åren) men har uppmanats att förbereda konstruktionen av fastigheten så att vi i ett senare skede kan söka bygglov för lägenheter ovanpå kyrkofastigheten.

8. Hur många sittplatser blir det i kyrkan?
Vi får återkomma med mer exakta uppgifter när vi börjar rita på ”insidan”.

9. Hur tänker ni runt omsorgsarbetet i den nya kyrkan? Var skall matutdelning ske t ex?
Vi får återkomma.

10. Om vi blir bland de första som flyttar in i området, är det risk för att det blir mycket störningar av andra byggen runt oss då?
Viss störning kommer det säkert att bli men man jobbar med att lägga all byggtransport på ett sätt som skall minimera all tung trafik förbi det torg som vi kommer att ligga vid.

Uppdaterad 2019-01-16