SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

FÖRLOSSNINGSVÅRD PANZIsjukhuset D.R.Kongo

NYHETSBREV AUGUSTI 2020

 

Vad har hänt?

19 oktober 2019 höll Smyrna Göteborg en insamlingsgala till förmån för förlossningsvården på Panzisjukhuset och i närområdets hälsovårdszon Iblanda i Bukavu som ligger i östra D.R Kongo. Ekonomiskt stöd kan gå till fortbildning, material, förbättrade lokaler och annat som främjar bättre vård. 

Insamlingsgalan har, tillsammans med efterföljande gåvor och brickförsäljning, inbringat mer än 680 000 SEK. Pengarna förvaltas av Smyrnaförsamlingen i en fond och används efter överenskommelse mellan Smyrna och Panzisjukhuset. För Smyrnas räkning har Marie Berg fått ansvaret för vad pengarna ska användas till och för Panzisjukhusets del är sjukhuschef Denis Mukwege ansvarig. Marie planerar att tillsammans med make Urban vara plats i Bukavu några månader per år. Under två års tid finns dessutom en svensk barnmorska, Maria Hogenäs, på plats anställd av Panzi Foundation. Maria säkrar att planerade aktiviteter rullar på samt bedriver fortbildning. 

 

Insatser år 2020 och effekter av Covid-19 pandemin

För år 2020 är 300 000 SEK utskickade. I februari hölls ett planeringsmöte med doktor Denis Mukwege i samband med hans besök i Stockholm. Därefter slog Covid-19 pandemin till, all vård på Panzisjukhuset fick ställas om och omprioriteras. Panzisjukhuset utsågs till ett av två sjukhus att ta emot Covid 19-patienter i staden Bukavu. Denis Mukwege blev utsedd att med hälsoministern organisera vården i hela provinsen. I juni lämnade han uppdraget för att helt fokusera på Panzisjukhusets vård. 

BB-salen före Corona pandemin

I Bukavuområdet har många patienter drabbats av Covid -19 infektion och cirka 50 patienter har dött på Panzisjukhuset som en följd av sjukdomen. En nyligen test på personalen visar att 32 % av personalen har antikroppar mot Covid-19, och över hälften av dessa har varit symtomfria eller haft mycket lindriga symtom. Bland Panzisjukhusets personal finns inga dödsfall, inte heller bland personal vid CEPAC- kyrkans vårdinrättningar i Nord- och Syd-Kivu provinserna. 

Coronapademin har inte minst påverkat förlossningsvården och den planerade Smyrnasatsningen har fått vänta. En välbehövlig storstädning har genomförts samtidigt med omorganisation. Förlossningsrum för patienter med symtom eller bekräftad Covid-19 smitta har tillskapats. BB-avdelningen har gjorts om till en stor, provisorisk sal med enbart draperier mellan förlossningssängarna och BB-platser har flyttat till annan byggnad.


Färdig förlossningsavdelning i den gamla BB-salen

Iordningsställande av provisorisk förlossningsavdelning i den gamla BB-salen


Förlossningsrummet, förstföderskor och gravida efter sexuellt våld

I skrivande stund är Covid-19 infektionen i avtagande. I slutet av juli höll vi ett digitalt möte med Doktor Denis Mukwege och Maria Hogenäs där vi beslutade att i Smyrnasatsningen fokusera förbättrad och säker vård för två grupper; de som föder barn för första gången, samt kvinnor och flickor som blivit gravida efter sexuellt våld och skall föda. Allt kommer baseras på senaste forskningsrön, anpassade till lokala förhållanden och till Corona situationen.

-Ett förlossningsrum skall renoveras och inredas. 

-Förlossningspersonal kommer utbildas med speciellt fokus på personanpassad vård med kontinuerligt stöd och främjande av en normal fysiologisk förlossning.

Låt oss be att de planerade aktiviteterna går att genomföra.

Marie Berg i augusti 2020